Om os

Bestyrelse

Formand :  John Holm Thomsen Tlf: 60787785

Næstformand: Leif Kristensen

Kasserer:  Peter Koefoed

Bestyrelsesmedlem : Marianne Higham

Bestyrelsesmedlem : Carsten Bahnsen

Ordensregler

Havens drift 

Lejeren skal drive sin lod som have og til enhver tid holde den i god orden. Jorden skal dyrkes på forsvarlig måde, og lejeren må i alle henseender rette sig efter de anvisningger, der måtte blive givet af haveforeningens bestyrelse. Kommunen forbeholder sig oldsager eller danefæ, som måtte findes på eller i jorden, og sådant skal straks afleveres til Teknikbutikken, Teknisk Forvaltning.

2. 
Ved lejemålets ophør er lejeren forpligtet til at aflevere det lejede i god stand. 
Træer og buske samt levende hegn må ikke opgraves eller fjernes - heller ikke selv om disse er plantet af lejeren, og lejeren har ikke krav på godtgørelse for disse eller for udførte forbedringer af en anden art.

3. 
Lejeren er forpligtet til at hjælpe med overholdelse af god ro og orden, og al adgang til lodden må kun ske ad de udlagte veje og stier. Såfremt havelodden ved overtagelse ikke er indhegnet med hæk, må lejeren selv bekoste etablering af en sådan efter haveforeningens anvisning. Hækkens højde måikke overstige 1,50 m. Den skal holdes klippet. Havelodden mærkes med et nummer det anbringes på et iøjnefaldende sted medtydelige tal af mindst 8 cm. højde. Vejene ud for hvert lod skal renholdes af den pågældende lejer indtil vejmidte. Affald, der fremkommer ved havens drift, må komposteres eller anbringes på anviste affaldspladser. Andet affald har lejeren selv pligt til at fjerne fra området. Afbrænding af affald i haverne er ikke tilladt. Brønde og vandløb, der er til fælles afbenyttelse, må ikke forurenes.


4.
Større buske og træer, som tilføjer naboerne skade, kan forlanges fjernet af haveforeningens bestyrelse. Enhver bruger er ansvarlig for, hvem han giver adgang til sin have, og enhver skade, der forårsages af gæster, betragtes som forårsaget af lejeren selv. Løsgående hunde må ikke medtages i haverne, og parkering i kolonihavernes gange må ikke hindre den almindelige færdsel.


5. 
Lysthuse, redskabsskure og lignende må ikke værre større end 20 m².Ved opførelse af bygninger af enhver art skal disse enten:

A)  anbringes på mindst 15 cm tyk betonsokkel, der er støbt mindst 50 cm i jorden.

B)  anbringes på stolper af beton eller anden fast materiale, der beklædes med en plade af eternit eller andet uigennemtrængeligt materiale fra bygningens underkant og mindst 50 cm i jorden eller

C)  anbringes på stolper af beton eller andet fast materiale i en sådan højde, bygningens underkant er hævet over terrænhøjde. Hulrummet under bygningen skal holdes frit og åbent. Haveforeningens bestyrelse og teknisk forvaltning kan kræve bygninger eller anlæg, der skræmmer haven og dens omgivelser, fjernet eller bragt i forsvarlig stand.

6.
Havehus, som overtages fra tidligere lejer eller opføres i lejeperioden, er lejerens ejendom og må fjernes fra haven.

Ved lejemålets ophør tilstræbes overdragelse af havehuset til efterfølgende lejer, såfremt den nuværende lejer ønsker dette. Haveforeningens bestyrelse anviser ny lejer, med hvem overdragelsen af havehus kan drøftes. Prisforlangende samt den aftalte overdragelsessum skal oplyses over for  haveforeningens vurderingsudvalg, der vurderer huset. Vurderingsudvalget kan på dette grundlag kræve prisforlangendet nedsat, såfremt det forekommer urimeligt højt. Såfremt nr. 1 på listen over personer, der ønsker at leje en havelod, ikke er interesseret i at overtage havehuset til vurderingssummen, kan haveforeningens bestyrelse lade tilbuddet om leje af haven gå videre til næste på listen, hvis den finder det rimeligt.Såfremt havehuset ikke afhændes til den efterfølgende lejer, skal det fjernes inden for en nærmere fastsat frist på mindst 3 uger efter lejemålets ophør. Sker dette ikke, kan haveforeningen enten lade det fjerne for lejerens regning eller overdrage det vederlagsfrit til den nye lejer.

7. Haveforening 
Lejeren forpligter sig til at være medlem af haveforeningen  Søndermarken i lejeperioden Samt til at overholde foreningens vedtægter, hvoraf et eksemplar er udleveret. Haveforeningens bestyrelse kan indkalde medlemmerne til pligtarbejde.

8. Misligholdelse 
Overtrædelse af bestemmelser i denne kontrakt medfører første gang påtale. Såfremt lejeren ikke inden for en nærmere fastsat frist på mindst 14 dage og maksimum 30 dage har bragt det påtalte forhold i orden, kan kontrakten uden yderligere frist bringes til ophør.

Haveforeningens medlemmer

 

Have nr.

Navn

1

Annette Didriksen

2

Lars Pedersen

3

Holger Christiansen

4

Aase Andersen

5

Marianne Higham

6

Else Rasmussen

7

Niels Møller Dam

8

Gerhard Fyhn

9

Annika Lisbeth Elver Jensen

10

Dorthe Jensen

11

Inge Andersen

12

Tove Skov

13

Leif Kristensen

14

Sigfred Volf

15

Hanne Blicher

16

Ole Christensen

17

Dorthe Winum

18

Bent Sørensen

19

Lis Britta Bodilsen

20

Carsten Bahnsen

21

Else Marie Jacobsen

22

Susanne Clausen

23

Svend E. Melsen

24

Svend Aage Bruusgaard

25

Marinus Kristensen

26

Leif Poulsen

27

Steen Kristensen

28

Nina Clausen & Ole Pandrun

29

FÆLLESHUS

30

Ejner Thomsen

31

Egon Jensen

32

Phillip Ruiz Ruiz

33

Bastian M. Jacobsen

34

Johnny Hansen

35

Johannes Bahnsen

Klik på billedet for stor kort over foreningen